HÜKÜM VE KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

TERMS AND CONDITIONS AND PRIVACY POLICY

UĞUR SAAT
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ


Web sitemizin Rolex bölümünde gezinirken, www.rolex.com adresinden gömülü bir web sitesiyle etkileşime girebilirsiniz. Bu durumda, www.rolex.com sitesinin Kullanım Koşulları, Gizlilik Bildirimi ve Çerezler Politikası geçerlidir.

Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği bizler için büyük önem taşımakta olup, kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak UĞUR SAAT tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi, talep ve şikayetlerinizin takibi - Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi , müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası kapsamında anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ayrıca, KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin (b) maddesi başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlar, tedarikçileri veya alt yüklenicileri ile 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilir. UĞUR SAAT, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması kaydıyla; şayet ilgili yabancı ülkede yeterli koruma bulunmuyorsa, UĞUR SAAT ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

ç) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallardan (UĞUR SAAT’in merkezi, şubeleri, iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir. Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.ugursaat.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını UĞUR SAATE’e hitaben “Mustafa Kemal Mahallesi 2124. Sokak Yaşam İş Merkezi 16/1 Eskişehir Yolu ANKARA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
UĞUR SAAT
DECLARATION ABOUT THE DISCLOSURE OF PERSONAL DATA


While navigating on the Rolex section of our website, you may interact with an embedded website from www.rolex.com In such case, Terms of Use , Privacy Notice and Cookies Policy of www.rolex.com are sole applicable.

This Information and Clarification Form is arranged in relation to the processing and transferring of the “Personal Data” of real persons regulated by the Personal Data Protection Law no 6698 (“PDP Law”). Pursuant to the Law no 6698, all kinds of updated personal information you have shared with our company shall be considered “Personal Data".

The security of your personal data is of utmost importance for us and your personal data shall be retained under the legally stipulated conditions, in the securest way for a period of time as required by legal obligations.

a) Data Controller and Representative

In accordance with the Personal Data Protection Law (""PDP Law"") no 6698, your personal data may be processed by UĞUR SAAT as the ""Data Controller"" under the below defined coverage.

b) The Purposes of Processing your Personal Data

Your personal data may be processed within the conditions and purposes of personal data processing as stated in the Articles 5 and 6 of the Law No 6698 for executing the liabilities of our company and the real or legal persons having business relations with our company, giving information regarding the updates, preparing and executing the agreements to be signed with you, reminding and fulfilling the legal obligations, doing various advertising and marketing activities, having your opinion by way of surveys and votes, selecting the products, projects and services suitable for you and customizing and developing them, providing effective customer services, notifying the changes in legislation and company policies that are of interest for you or making other related notifications, celebrating birthdays, inviting to lotteries and competitions, giving presents and organizing similar events, promotions and campaigns in your favor, informing you via electronic mail, SMS and fax, giving information about campaigns, sending you printed bulletins, magazines and campaign letters, defining our visitor profiles, evaluating your requests, demands and complaints, implementing the human resources policies of our company and replying your requests and questions.

c) Permissable Receiver and Purpose of Personal Data Transfers

Your collected personal data are processed for proper, updated, defined, clear, legitimate and legal purposes in line with the rules of integrity and retained for a limited and constrained period of time related to the purpose of processing as stipulated in the related legislation or as required for the purpose of processing. Also, on condition that the requirements in the Articles 8 and 9 of the PDP Law are observed and the necessary security precautions are taken, and limited with the purposes listed under the Article (b) of this notification; the personal data may be transferred to our direct/indirect local/foreign affiliates/subsidiaries, local/foreign/international public/private institutions and organizations, companies and other 3rd persons from whom our company purchases services/support/advise or is in cooperation or has project/program/financing partnerships, our company's subsidiaries, advisors, shareholders or other group companies as solution partners, Central Securities Depository and other authorised institutions and organizations, suppliers and and subcontractors. UĞUR SAAT may process and retain your personal data in servers located within or out of Turkey or in other electronic environments, under the condition that the required security measures are taken.

ç) The Method and the Legal Reason for Collecting Personal Data

Personal data may be collected by our Company through various channels (UĞUR SAAT headquarters, branches, agencies, sales offices or other subcontractors or business partners and the reachable offices and other physical settings, call centers, websites, mobile applications and similar platforms of electronic operation, social media and other public channels, organizations such as training, conference and similar settings, investigations, other group companies or contracted persons and institutions, in written, oral, audio or visual format or in other physical or electronic formats, etc.). Your personal data may be collected, processed, transferred and retained for the purposes stated in the Articles (b) and (c) of this text within the data processing conditions and purposes stipulated in the Articles 5 and 6 of the PDP Law.

Your personal data are retained for a period of time as required by legal obligations or as permitted by legislation and under legally permitted conditions.

d) Your Rights as Personal Data Owner

As personal data owners, if you send your claims for your rights to our Company using the below described method, our Company shall conclude your claim as soon as possible within a maximum period of thirty days depending on the nature of your claim. However, if any costs are stipulated by the Personal Data Protection Council, our Company shall charge such price in the tariff. Within that scope, personal data owners have the right to;

 • Learn whether the personal data has been processed or not,
 • Request related information if the personal data has been processed,
 • Know about the purpose of processing the personal data and whether the data has been used for the intended purpose,
 • Know about the third persons within or out of the country to whom the personal data has been transferred,
 • Ask for the correction of any incomplete or incorrect processing of the personal data and ask for the third persons to whom the data has been transferred to be informed about such correction,
 • Ask for the deletion or destruction of the personal data if the reasons for data processing have been removed although such processing was done according to the provisions of the PDP law and the other related laws; and ask for the third persons to whom the data has been transferred to be informed about such deletion,
 • Raise objection to any results occurring against the person himself/herself when the processed data is analysed only by means of automatic systems,
 • Ask for the compensation of any damage that the person may incur because of the illegal processing of personal data.


Pursuant to the Paragraph 1 in the Article 13 of the PDP Law, you may send a written notice to our Company including your demand for exercising your above listed rights. You may prepare a written request including a description of the rights you wish to exercise, as mentioned in the Article 11 of the PDP Law, along with the documents to prove your identity, and you may either submit it in person or send it through notary to “Mustafa Kemal Mahallesi 2124. Sokak Yaşam İş Merkezi 16/1 Eskişehir Yolu ANKARA” addressed to UĞUR SAAT.

Our Company reserves its right to make changes in this clarification notice in case of any possible amendments to the PDP Law and based on the methods to be defined by the Personal Data Protection Council.